قرارگاه پدافند پرتویی
اسناد و کتاب
»
سند جلوگیری از تروریست پرتوی
سندی که مرکز بلفر برای علوم و امور بین‏ الملل، در رابطه با جلوگیری با تروریست هسته ای در فروردین 95 منتشر شد. توضیحات این سند، درماهنامه پدافند پرتوی در بخش معرفی سند، ذکر شده است.
پنل کاربری